El pagament dels nostres mitjons, es gestiona de forma totalment segura, i t'oferim diverses opcions

Pots pagar amb la teva targeta (VISA O MASTERCARD) 

Realitzar la compra mitjançant la plataforma de pagament PayPal o Bizum

Realitzar el pagament mitjançant transferència bancària.

Des de SocksandCo, no tenim en cap moment accés a les dades bancàries del client i són les entitats financeres les que s'encarreguen de realitzar les transaccions, per la qual cosa garantim que la informació  es tractaran de forma confidencial i sota la màxima seguretat en tot moment.

CUPONS PROMOCIONALS

Aplica els cupons promocionals just abans de validar el teu carretó i t'aplicarem directament la promoció

Aplica els cupons promocionals just abans de validar el teu carretó i t'aplicarem directament la promoció.

Els cupons varien segons l'època de l'any i es podran comunicar mitjançant els baners de la web, xarxes socials, mailing o qualsevol tipus de subscripció, i no són acumulables.

CONDICIONS DE VENDA

Aquestes Condicions Generals de Contractació (en endavant, Condicions Generals) regulen el procés de compravenda dels productes oferts per

NRI: 03/042670  al seu catàleg disponible a la seva pàgina www.socksandco.es 

Les Condicions Generals vinculen NRI: 03/042670 i el comprador (client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en què aquest realitza i accepta una comanda a través de l'esmentada pàgina. Són d' obligat compliment i coneixement per ambdues parts, per la qual cosa la seva acceptació és imprescindible per poder formalitzar una comanda. Per això, el Client haurà de llegir atentament aquestes condicions. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals. Aquestes Condicions Generals es regularan pel que disposa la normativa legal vigent. 

1. PARTS INTERVINENTS: EMPRESA VENEDORA, propietària de la marca SocksandCo. és MARSALA DESIGN SLU, societat Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, Tom 4052, Foli 54, Full A-156044, Inscripcion 1, amb C.I.F. B42518860 i domicili social en C/ Benlliure, n 29,03450, Banyeres de Mariola (ALACANT), titular de la pàgina www.socksandco.es  i els seus subdominis o pàgines afiliades a aquest domini. CLIENT, es considerarà client a tot aquell usuari de la pàgina web www.socksandco.es que realitzi una comanda i doni la seva acceptació al mateix en el moment de la seva realització. El client haurà de registrar-se com a tal i facilitar de forma obligatòria les següents dades per poder realitzar la comanda: nom i cognoms o raó social, domicili de factura, domicili de lliurament, telèfon de contacte i correu electrònic de contacte.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:  Compra per part del client de productes inclosos a la web: www.socksandco.es

3. PROCÉS D'OFERTA: Es pot considerar que l'oferta dels productes són tots aquells que vinguin relacionats i apareguin a la web. www.socksandco.es 

Cada producte disposa d' una informació en la qual es detalla entre altres conceptes, descripció del producte i el preu de venda al públic amb l' I.V.A. inclòs.

Els preus són correctes llevat d' error tipogràfic o fallada informàtica.

Les despeses d' enviament es detallen en el moment de la compra podent oscil·lar depenent de la urgència del servei demanat. El preu dels productes serà el que apareix a la pàgina web en el moment de realització de la comanda.

4. ACCEPTACIÓ DE L'OFERTA: Es produeix en el moment en el qual el client dóna el seu consentiment exprés a la comanda realitzada, i amb posterioritat a l'acceptació de les Condicions Generals. Es materialitza en acceptar aquestes i acabar el procés de compra.

5. PAGAMENT DE LES COMANDES:

Mitjançant targeta de Crèdit, on només s'accepten targetes Visa i Mastercard protegides per Verified Visa. Si la targeta del client no està registrada per Verified, aquest haurà de consultar amb el seu banc o caixa per poder registrar-la. 

2. Pagament via PayPal. El sistema calcularà automàticament les despeses d' enviament i es comunicaran aquests preus totals abans de l' acceptació de la comanda per part del Client.

6. LLIURAMENT DE LES COMANDES: Els terminis de lliurament de les comandes depenen de la disponibilitat del producte o productes que els componguin. No obstant això, aquest termini de disponibilitat es pot veure modificat en el cas que es produeixin comandes simultànies sobre un mateix producte o productes que comportin la fi de les existències del producte. El nou termini de lliurament s' indicarà al client en el temps més breu possible. Si la fi d'existències fos definitiu, s'avisarà el client perquè opti entre triar un producte diferent, o cancel·lar la seva comanda. El lliurament es realitzarà a l' adreça de lliurament indicat en les dades d' enviament de la comanda. La modificació posterior d' aquesta direcció podrà generar una sèrie de despeses que anirien a càrrec del client. Les comandes es lliuraran per empresa de transports en la direcció de lliurament indicada pel client i a la persona que s' hagi fixat com a receptora dels mateixos. Aquestes dades estaran consignades a l' albarà de lliurament de la companyia de transports. Si en el moment del lliurament s' aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d' enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s' aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client haurà de consignar-lo en l' albarà de lliurament i comunicar-ho a SocksandCo. mitjançant email o xat de la web en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. El client podrà demanar factura mitjançant el mateix formulari de contacte.

7. DRET DE DESISTIMENT: Es reconeix al client el dret a desistir de la comanda en el termini de set dies hàbils comptats des de la recepció del mateix, tal com recull l'Article 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista. Fora d' aquest termini, no s' acceptaran revocacions de comandes. Podrà exigir-se al client que desisteixi de la comanda, que es faci càrrec del cost directe de devolució del producte a SocksandCo. Quan el client hagi exercit el dret de desistiment o el de resolució, SocksandCo. estarà obligat a retornar les sumes abonades pel client, minorades en les despeses d' enviament. La devolució d' aquestes sumes s' efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini màxim de trenta dies des del desistiment o la resolució. El Client haurà de comunicar el seu desistiment a SocksandCo. mitjançant el corresponent formulari de contacte, dins el termini establert. D'aquesta manera es podrà indicar al client el procediment de devolució de la comanda (número de devolució, forma d'enviament i direcció de lliurament).

8. OBLIGACIONS DEL CLIENT: Llegir les presents Condicions Generals prèviament a l'acceptació de la comanda. Respectar les Condicions Generals un cop acceptada la comanda. Pagar els preus pactats en el moment de realització de la comanda.

9. OBLIGACIONS DE SocksandCo.: Des de SocksandCo. ens comprometem a lliurar el producte condicions òptimes en  el lloc d' enviament fixat. Respectar el preu de les comandes acordat en el moment de realització dels mateixos.

10. DRETS DEL CLIENT: Rebre els productes que componen la seva comanda en perfecte estat. Cancel·lar la comanda abans del seu enviament mitjançant el formulari de contacte, a [email protected] o al xat de la web.

11. DRETS DE SOCKSANDCO.: Rebre el pagament de les comandes. Modificar els preus establerts a la seva pàgina web per als seus productes. Modificar els terminis de lliurament del producte en funció de la disponibilitat dels mateixos. Cancel·lar comandes per impagament del client. Cancel·lar la pàgina web sense previ avís.

12. NOTIFICACIONS: Per als efectes de notificacions, requeriments i escrits de qualsevol classe a què doni lloc el present contracte s'entendrà com a domicili de Socksandco l'indicat en les presents Condicions Generals.

13. VALIDESA DE LES CLAUSULES: Encara que es dicti la invalidesa o inaplicabilitat d'una clàusula del present contracte o d'una de les seves parts, la resta de les clàusules o de les seves parts continuaran sent vàlides i tenint valor.

14. NORMATIVA APLICABLE: Les presents Condicions Generals es regeixen per la normativa espanyola vigent, i en concret per: Codi Civil, Llei 26/84 de 19 de juny General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la Venda de Béns de Consum i la normativa que les desenvolupen. Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte l'espanyola i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als jutjats i tribunals d'Alcoi.

xat Socks&Co