VERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is MARSALA DESIGN SLU, C/ Benlliure, n 29, 03450, Banyeres de Mariola (ALICANTE).

Privacyprincipes

Bij MARSALA DESIGN SLU zetten we ons in om continu te werken aan het waarborgen van privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens en om u te allen tijde de meest volledige en duidelijke informatie te bieden die we kunnen. We raden u aan dit gedeelte aandachtig te lezen voordat u ons uw persoonsgegevens verstrekt.

Als je jonger bent dan veertien jaar, geef ons dan geen gegevens zonder toestemming van je ouders.

In deze sectie informeren wij u over hoe wij de gegevens verwerken van mensen die een relatie hebben met onze organisatie. Te beginnen met onze principes:

- Wij vragen niet om persoonlijke informatie, tenzij dit noodzakelijk is om u de diensten te leveren die u van ons nodig heeft.

- We delen nooit persoonlijke informatie met iemand, behalve om te voldoen aan de wet of met uw uitdrukkelijke toestemming.

- Wij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit privacybeleid zijn vermeld.

- Uw gegevens zullen altijd worden behandeld met een beschermingsniveau dat past bij de wetgeving inzake gegevensbescherming, en wij zullen ze niet onderwerpen aan geautomatiseerde beslissingen.

Bij het opstellen van dit privacybeleid hebben wij rekening gehouden met de vereisten van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming:

- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG).

- Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD).

- Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december (RLOPD).

Dit privacybeleid is opgesteld op 6 december 2018.

Om het begrijpelijker te maken of aan te passen aan de huidige wetgeving, kunnen we dit privacybeleid wijzigen om het begrijpelijker te maken of om het aan te passen aan de huidige wetgeving. We zullen de datum ervan bijwerken, zodat u de geldigheid ervan kunt controleren.

Behandelingen die wij uitvoeren

BEHANDELING VAN WERKNEMERS

Rechtsgrondslag: AVG: 6.1.b) Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.

AVG: 6.1.c) Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke.

Koninklijk Wetgevend Besluit 2/2015 van 23 oktober tot goedkeuring van de herziene tekst van de wet op het werknemersstatuut.

Doeleinden van de verwerking: - Beheer van gecontracteerd personeel.

- Persoonlijk dossier. Controle van de tijd. Vorming. Pensioenregelingen. Preventie van beroepsrisico's.

- Uitgifte van de salarisadministratie van het personeel.

- Beheer van de vakbondsactiviteiten.

Collectief: Medewerkers

Categorieën van gegevens: - Voor- en achterna(a)m(en), DNI/CIF/Identificatiedocument, personeelsregistratienummer, RSZ-nummer, adres, handtekening en telefoonnummer.

- Bijzondere categorieën van gegevens: gezondheidsgegevens (ziekteverzuim, arbeidsongevallen en mate van arbeidsongeschiktheid, exclusief diagnoses), lidmaatschap van een vakbond, uitsluitend voor het betalen van vakbondscontributies (indien van toepassing), vakbondsvertegenwoordiger (indien van toepassing), bewijs van aanwezigheid van eigen en derden.

- Persoonlijke kenmerken: geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en -plaats en familiegegevens. Gegevens over gezinsomstandigheden: Datum van inschrijving en doorhaling, licenties, vergunningen en machtigingen.

- Academische en professionele gegevens: kwalificaties, opleiding en beroepservaring.

- Gedetailleerde gegevens over tewerkstelling en administratieve loopbaan. Onverenigbaarheden.

- Tijd- en aanwezigheidsgegevens: datum/tijd van binnenkomst en vertrek, reden van afwezigheid.

- Economische en financiële gegevens: Economische gegevens over loonlijsten, kredieten, leningen, garanties, belastingaftrekposten, uitschrijving van salarissen die overeenkomen met de vorige functie (indien van toepassing), gerechtelijke inhoudingen (indien van toepassing), andere inhoudingen (indien van toepassing). Bankgegevens.

Categorieën van ontvangers: - Entiteit belast met het beheer van beroepsrisico's.

- Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid.

-Vakbonden.

- Financiële instellingen.

- Belastingdienst van de staat.

- Hoofdaannemers aan wie wij diensten verlenen als onderaannemers.

Internationale doorgiften: Internationale doorgifte van gegevens is niet voorzien.

Verwijderingsperiode: Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke aansprakelijkheden te bepalen die kunnen voortvloeien uit dat doel en de verwerking van de gegevens.

De economische gegevens van deze verwerkingsactiviteit worden bewaard in overeenstemming met de bepalingen van wet 58/2003 van 17 december, algemene belastingen.

Beveiligingsmaatregelen: Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VERWERKING VAN CONTACTEN

Rechtsgrondslag: Toestemming van de betrokkene

Doeleinden van de verwerking: Reageren op uw verzoek, u informatie sturen en het verzoek opvolgen.

Collectief: Contactpersonen, klanten, leveranciers

Categorieën van gegevens: Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres

Categorieën van ontvangers: Er wordt geen overdracht van gegevens aan derden overwogen.

Internationale overdrachten: Er zijn geen plannen voor internationale gegevensoverdrachten.

Verwijderingsperiode: Contactgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, of totdat de betrokkene om verwijdering verzoekt.

Veiligheidsmaatregelen: Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEHANDELING VAN KANDIDATEN SELECTIEPROCEDURES (HR)

Rechtsgrondslag: AVG: 6.1.b) Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.

Doeleinden van de verwerking: Personeelsselectie en arbeidsbemiddeling.

Collectief: Kandidaten die zijn onderworpen aan arbeidsbemiddelingsprocedures.

Categorieën van gegevens: - Voor- en achterna(a)m(en), DNI/CIF/Identificatiedocument, personeelsregistratienummer, adres, handtekening en telefoonnummer.

- Gegevens over persoonlijke kenmerken: Geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en -plaats en gezinsgegevens.

- Academische en professionele gegevens: Kwalificaties, opleiding en beroepservaring.

- Gedetailleerde gegevens over het dienstverband.

Categorieën van ontvangers: Er is geen overdracht van gegevens aan derden voorzien.

Internationale overdrachten: Er zijn geen plannen voor internationale gegevensoverdrachten.

Verwijderingsperiode: Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke aansprakelijkheden te bepalen die kunnen voortvloeien uit dat doel en de verwerking van de gegevens.

Veiligheidsmaatregelen: Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEHANDELING DOOR ZORGVERLENERS

Rechtsgrondslag: AVG: 6.1.b) Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.

AVG: 6.1.c) Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke.

Koninklijk Wetgevend Besluit 2/2015 van 23 oktober tot goedkeuring van de herziene tekst van de wet op het werknemersstatuut.

Wet 58/2003 van 17 december betreffende de algemene belastingen.

Doeleinden van de verwerking: - Aankoop van producten en/of diensten die we nodig hebben voor de ontwikkeling van onze activiteit.

- Controle van onderaannemers indien van toepassing.

Collectief:- Leveranciers.

- Werknemers van onze leveranciers.

Categorieën van gegevens: - Voor- en achterna(a)m(en), DNI/NIF/identificatiedocument, adres, handtekening en telefoonnummer.

- Gegevens over het dienstverband: functietitel. Opleiding op het gebied van arbeidsveiligheid.

- Economische, financiële en verzekeringsgegevens: Bankgegevens.

Categorieën van ontvangers: - Financiële instellingen. (Betaling van de rekening)

- Belastingdienst van de staat.

Internationale overdrachten: Er zijn geen plannen voor internationale gegevensoverdrachten.

Verwijderingsperiode: Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke aansprakelijkheden te bepalen die kunnen voortvloeien uit dat doel en de verwerking van de gegevens, in overeenstemming met Wet 58/2003 van 17 december, Algemene Belastingen,

Veiligheidsmaatregelen: Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEHANDELING VAN DE KLANT.

Rechtsgrondslag: AVG: 6.1.a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

AVG: 6.1.b) Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.

AVG: 6.1.c) Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke.

AVG: 6.1.f) Verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Koninklijk Wetgevend Besluit 2/2015 van 23 oktober tot goedkeuring van de herziene tekst van de wet op het werknemersstatuut.

Wet 58/2003 van 17 december betreffende de algemene belastingen.

Doeleinden van de verwerking: Levering van onze producten/diensten

Collectief: Cliënten

Categorieën van gegevens: - Voor- en achterna(a)m(en), DNI/NIF/identificatiedocument, adres, handtekening en telefoonnummer.

- Economische, financiële en verzekeringsgegevens: Bankgegevens

Categorieën van ontvangers: - Financiële instellingen.

- Belastingdienst van de staat.

Internationale overdrachten: Er zijn geen plannen voor internationale gegevensoverdrachten.

Verwijderingsperiode: Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke aansprakelijkheden te bepalen die kunnen voortvloeien uit dat doel en de verwerking van de gegevens, in overeenstemming met Wet 58/2003 van 17 december, Algemene Belastingen,

Veiligheidsmaatregelen: Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEHANDELING MET VIDEOBEWAKING

Rechtsgrondslag: AVG: 6.1.c) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Organieke wet 2/1986 van 13 maart betreffende de veiligheidstroepen en -korpsen.

Doeleinden van de verwerking: Garandeer de veiligheid van mensen, goederen en faciliteiten en arbeidscontrole.

Collectief: Werknemers, klanten en leveranciers, gebruikers.

Categorieën van gegevens: Beeld en geluid.

Categorieën van ontvangers: De opnamen kunnen worden meegedeeld aan de veiligheidstroepen en -korpsen, indien zij daarom verzoeken, of in het geval dat zij dienen als bewijs van het plegen van misdrijven.

Internationale overdrachten: Er zijn geen plannen voor internationale gegevensoverdrachten.

Verwijderingsperiode: Niet meer dan een maand.

Veiligheidsmaatregelen: Aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

UW RECHTEN

U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen, onjuiste gegevens te corrigeren of aan te vullen als ze onvolledig zijn, of, indien van toepassing, om ze te verwijderen, wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en uw persoonsgegevens in een gestructureerd en leesbaar formaat te verkrijgen.

U kunt in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer wij deze niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting, of wanneer het doel van de verwerking direct marketing is).

Nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Op dat moment zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens of, indien van toepassing, stoppen met het verwerken van uw gegevens voor dat specifieke doel. Als u ervoor kiest om uw toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de verwerking die heeft plaatsgevonden terwijl uw toestemming van kracht was.

Deze rechten kunnen beperkt zijn; Bijvoorbeeld als we informatie over een andere persoon moeten vrijgeven om aan uw verzoek te voldoen, of als u ons vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen die we wettelijk of legitiem belang moeten bewaren, zoals het verdedigen tegen claims. Of zelfs in die gevallen waarin het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie zou moeten prevaleren.

U kunt contact met ons opnemen via een van de middelen die worden aangegeven in het gedeelte Verwerkingsverantwoordelijke van dit privacybeleid, mits u een kopie verstrekt van een document dat uw identiteit bewijst (meestal uw identiteitskaart).

Een ander recht van u is dat u niet mag worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of waaraan u gevolgen verbonden zijn.

In het geval van een inbreuk op uw rechten, zoals het niet voldoen aan uw verzoek, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan die in uw land zijn (als u buiten Spanje woont) of het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (als u in Spanje woont).

Links naar websites van derden.

Onze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het gegevensbeschermingsbeleid en de wettelijke voorwaarden leest die van toepassing zijn op elke site.

Gegevens van derden.

Als u ons gegevens van derden verstrekt, bent u verantwoordelijk voor het vooraf informeren van hen in overeenstemming met artikel 14 van de AVG.

Sokken & Co Chat